Obchodní podmínky

Obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen “obchodní podmínky”) jsou vydány: Waterguard s.r.o. Kopčianska 10 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka Tel:+421 0911 443 223 Ičo: 52491838 Ič Dph: SK2121059930 Dič: 2121059930 Bank: SK61 0900 0000 0051 6080 2910 (ďale len „prodávající“) Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen “kupující”) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupného www.osohotwater.cz (dále jen “internetový obchod”). Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě má přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

II. Informáce o zboží a cenách

Informace o zboží, včetně uvedení ceny jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, všech souvisejících poplatků a nákladů za vrácení zboží, pokud toto zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek. • Veškerá prezentace zboží umístěna v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledem tohoto zboží. • V internetovém obchodě jsou zveřejněné informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. • Případné slevy z kupní ceny zboží není možné navzájem kombinovat, pokud se nedohodne prodávající s kupujícím jinak.

III.  Objednávka a uzavření kupní smlouvy

• Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby. • Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby: • vyplněním objednávkového formuláře bez registrace. • Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení. • Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko “Odeslat objednávku s povinností platby”. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami. • Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení se považuje za uzavření smlouvy. přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky prodávajícím na emailovou adresu kupujícího. • V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách. • Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu odesláno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonním čísle prodávajícího nebo elektronickou zprávou na email prodávajícího, obě uvedené v těchto obchodních podmínkách. • V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena doručenkou kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.

IV. Platební podmínky a dodání zboží

• Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující zaplatit následujícími způsoby: Bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. Sk61 0900 0000 0051 6080 2910, vedený v Slovenské spořitelně. • Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvní výši. Pokud není dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklad spojený s dodáním zboží. • V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. • V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího zaplatit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou. • Zboží je kupujícímu dodáno: • na adresu určenou kupujícím v objednávce. • osobním odběrem v provozovně prodávajícího. • Volba způsobu dodání se provádí v průběhu objednávání zboží. • Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy dohodnutý na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. • Pokud je prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen zaplatit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. • Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv vad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě zjištění porušení obalu nasvědčující neoprávněnému vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. • Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je přiložen k dodávanému zboží. • Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za náhodnou ztrátu, poškození či zničení zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

V. Odstsoupení od smlouvy

• Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit i bez uvedení důvodu. • Lhůta pro odstoupení od smlouvy představuje 14 dnů ode dne převzetí zboží. • ode dne převzetí poslední dodávky zboží, jestliže je předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání nekolika částí. • ode dne převzetí první dodávky zboží, jestliže je předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží. • Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy. • o poskytování služeb, pokud byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy oznámil kupujícímu. že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy a pokud došlo k úplnému poskytnutí služby. • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výkyvech finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a ke kterému může dojít v průběhu lhůty pro odstoupení od smlouvy. • o dodávce zboží, který byl upraven podle přání kupujícího, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného speciálně pro jednoho kupujícího. • v dalších případech uvedených v§7 odst. 6 zákona č. 102/2014 Z.z o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího ve znění nehorších předpisů. • Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy. • Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na emailovou nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí kupujícímu neprodleně přijetí formuláře. • Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Kupující nese náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu, a to I v tom případě, že zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. • Pokud odstoupí kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající neprodleně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady. • Pokud kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, které prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. • Pokud odstoupí kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. • Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebení a neznečištěné a pokud je to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. • Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, nebo když výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající neprodleně informuje kupujícího prostřednictvím emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něj na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

VI. Práva z vadného plnenia

• Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal: • má zboží vlastnosti, které si strany dojídali, a pokud chybí ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy prodávajícím provedené, • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, • zboží odpovídá jakosti nebo provedení dohodnuté vzorku nebo předlohy, jestliže byla jakost nebo provedení určené podle dohodnuté vzorku nebo předlohy, • je zboží v odpovídajícím množství nebo hmotnosti a • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů. • Pokud se vada projeví v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit práva z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvacet čtyři měsíců od převzetí. Toto ustanovení se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu pro vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží pro vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo pokud to vyplývá z povahy zboží. • V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat: • jde-li o vadu, kterou lze odstranit: • bezplatné odstranění vady zboží, • výměnu zboží za nové zboží, • jde-li o vadu, kterou nelze odstranit: • přiměřenou slevu z kupní ceny, • odstoupit od smlouvy. • Kupující má právo odstoupit od smlouvy, • pokud má zboží vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohl řádně užívat jako věc bez vady, • jestliže nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě, • pokud nemůže řádně zboží užívat pro větší počet vad zboží. • Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoliv provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání. Spotřebitel může reklamaci uplatnit I u osoby určené prodávajícím. Pokud reklamaci spotřebitele vyřizuje osoba určená prodávajícím, tato může reklamaci vyřídit pouze předáním opraveného zboží, jinak reklamaci postoupí k vyřízení prodávajícímu. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. • Pokud spotřebitel uplatní reklamaci, prodávající nebo jím pověřený zaměstnanec nebo určená osoba je povinen poučit spotřebitele o jeho právech vyplývajících z vadného plnění. Na základě rozhodnutí spotřebitele, které z práv vyplývajících z vadného plnění uplatňuje, je Prodávající nebo jím pověřený pracovník nebo určená osoba povinen určit způsob vybavenými reklamace ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů ode dne uplatnění reklamách, v odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu zboží nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. • Po určení způsobu vyřízení reklamace se reklamace včetně odstranění vady musí vybavit ihned, přičemž v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později. Vyřízení reklamace včetně odstranění vady však nesmí trvat déle než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit, nebo má právo na výměnu zboží za nové zboží. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje moment, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu. • Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. • Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před pševzetím věcí věděl, že věc má vadu, nebo pokud kupující vadu sám způsobil. • V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby. • Volbu způsobu reklamace a jejího vybavení, pokud je několik možností, má kupující • Práva a povinnosti smluvních stran ohledem práv z vadného plnění se řídila § 499 až 510, § 596 až 600 a 5 619 až 627 zákona č. 40/1964 Sb. Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 250/2007 Sb, 0 ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů.

VII. Doručování

• Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručit prostřednictvím elektronické pošty. • Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

VIII. Mimosoudní řešení sporů

Spotřebitel má právo obrátit se na prodávajícího s žádostí o nápravu, pokud není spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva. Spotšebitel má právo podat návrh na zahájení alternativního (mimosoudního) řešení sporu u subjektu alternativního řešení sporů, pokud prodávající na žádost podle předchozí věty odpověděl zamítavě nebo na ni neodpověděl do 30 dnů ode dne jejího odeslání. Tím není dotčena možnost spotřebitele obrátit se na soud. • K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Slovenská obchodní inspekce, se sídlem: Prievozská 32, 827 99 Bratislava, IČO: 17 331 927, kterou je možné za uvedeným účelem kontaktovat na adrese Slovenská obchodní inspekce, Ústřední inspektorát, Odbor mezinárodních vztahů a alternativního řešení sporů, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, nebo elektronicky na ars@soi.sk nebo @ soi.sk. Internetová adresa: https://www.soi.sk/. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy. • Evropské spotřebitelské centrum Slovenská republika, se sídlem Mlynské nivy 44 / a, 827 15 Bratislavě, internetová adresa: http://esc-sr.sk/ je kontaktním místem podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotrebitelských sporů on-line ao změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22 / ES (nařízení o řešení spotrebitelských sporů on-line). • Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný obecní úřad odbor živnostenského podnikání. Slovenská obchodní inspekce provádí ve vymezeném rozsahu mj dozor nad dodržováním zákona č. 250/2007 CFU o ochraně spotřebitele ve znění nehorších předpisů.

IX. Závěrečné ustanovení

• Všechny ujednaní mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem Slovenské republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, strany se dohodly, že vztah se řídí právem Slovenské republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. • Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení zákona č. 250/2007 CFU o ochraně spotřebitele ve znění nehorších předpisů. • Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafiky, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, přísluší prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího. • Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahu třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho použití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí provádět žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užívat programové vybavenými nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem. • Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není veřejně přístupná. • Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinností vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. • Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnost dnem 1.4.2021
Zobraziť ceny:
EUR Euro